Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

06. februára 2019 (streda) o 17:00 hodine v zasadačke Kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva
3. Delegovanie zástupcov OZ do Rady školy pri ZŠ s MŠ
4. Žiadosť o rozšírenie ÚP obce – Ing. Tomáš Čársky
5. Zámer odpredaja pozemku parc. č. 39/6 o výmere 192 m2 p. Svätoplukovi a Jane Kácovským
6. Schválenie Dodatku č. 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – pristúpenie Obce Dolné Trhovište
7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
8. Žiadosť ZŠ o poskytnutie FP na preplatenie cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov
9. Žiadosť o rozšírenie ÚP obce – Mgr. Marcel Ištok
10. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf186,68 kBstiahnuťZdielať na Facebooku