Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

29. septembra 2020 (utorok) o 17:00 hodine v zasadačke Kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Konsolidovaná výročná správa obce Sokolovce za rok 2019
3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019
4. Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky obce Sokolovce
5. Schválenie názvov nových ulíc
6. Žiadosť o zníženie výšky prenájmu od p. Kataríny Buckovej
7. Schválenie preplatenia nákladov na rekonštrukciu obecnej cesty na ul. Družstevnej p. Viliamovi Dzurovi
8. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf88,05 kBstiahnuťZdielať na Facebooku