Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

24. novembra 2017 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu na I. poschodí.

P r o g r a m :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
2. Žiadosť ZŠ s MŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov
3. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na vianočné odmeny zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD
4. Návrh rozpočtu obce Sokolovce na rok 2018, 2019 - 2020
5. Návrh VZN o poplatku za miestny rozvoj
6. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf187,31 kBstiahnuťZdielať na Facebooku