Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

12. mája 2017 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu na I. poschodí.

P r o g r a m :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice 2. Voľba kontrolórky obce
3. Predaj pozemkov p. Marekovi Fulajtárovi parc.č. 7/2 o výmere 52 m2 a parc. č. 186/32 o výmere 46 m2
4. Žiadosť p Jána Hágera a manž. o odpredaj parc. č. 9/24 o výmere 11 m2 a parc. č. 9/25 o výmere 16 m2
5. Príprava geometrického plánu na odkúpenie pozemkov „Pod stráňou“ na rozšírenie obecnej poľnej cesty
6. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver

Ing. Marián Dóczy
starosta obce28-001_pozvanka_oz.docxpozvanka oz.docx29,87 kBstiahnuťZdielať na Facebooku