Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

19. októbra 2018 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu na I. poschodí.

P r o g r a m :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
2. Žiadosť ZŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na preplatenie cestovných
nákladov pre dochádzajúcich žiakov
3. Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o zriadenie vecného bremena na parcele číslo 136/146
4. Žiadosť firmy Lombard o predĺženie nájomnej zmluvy
5. p. Miroslav Rybanský – žiadosť o spätné odkúpenie pozemku parc. č. 144/129
6. Žiadosť p. Kácovského Svätopluka a manž. o odpredaj parc. č. 39/1 o výmere 139 m2
7. Odpredaj parc. č. 136/201 o výmere 146 m2 p. Dušanovi a Antonovi Homolovi
8. Žiadosť p. Heleny Miklošovej o odpredaj parc. č. 144/169 o výmere 352 m2
9. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej o zriadenie vecného bremena na parc. č.
186/34, 186/44, 133/3 a odpredaj pozemku o výmere 25 m2 na výstavbu trafostanice
10. Žiadosť firmy Agrotis s.r.o. o vytýčenie obecnej poľnej cesty – parcela číslo 192/2
11. Čierne stavby, stav daňových nedoplatkov a nedolatky z prenájmu - bytovka.
12. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver

Ing. Marián Dóczy
starosta obce


Zdielať na Facebooku