Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

03. mája 2019 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke Kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Odkúpenie parcely č. 141/245 o výmere 92 m2 od Slovenského pozemkového fondu pod cyklochodník
3. Odkúpenie parciel č. 140/21 o výmere 22 m2 od p. Marcely Jašíkovej, parc. č. 141/242 o výmere 2 m2 a parc. č. 141/243 o výmere 3 m2 od p. Stanislava Valla, parc. č. 141/244 o výmere 33 m2 od p. Máriusa Kadáka a parc. č. 140/22 o výmere 40 m2 od p. Ing. Petra Matejčíka pod cyklochodník
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre ZO JDS Sokolovce
5. Žiadosť OZ Bratia Sokolovskí o dotáciu na spoločenskú akciu
6. Žiadosť TJ Sokolovce o dotáciu na činnosť TJ
7. Odpredaj pozemku parc. č. 39/6 o výmere 192 m2 p. Svätoplukovi a Jane Kácovským
8. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz_03052019.pdfpozvanka oz 03052019.pdf119,26 kBstiahnuťZdielať na Facebooku