Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

04. decembra 2019 (streda) o 17:00 hodine v zasadačke Kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Sokolovce
3. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce
4. Schválenie návrhu VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o ostatných poplatkoch
5. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce na rok 2019
6. Schválenie návrhu rozpočtu obce Sokolovce na roky 2020 – 2022
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a obdobie 2021-2022
8. Správa o kontrole hlavného kontrolóra obce Sokolovce za rok 2019
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 1. polrok 2020
10. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sokolovce
11. Žiadosť p. Františka Brezovana a manž. Heleny o odkúpenie parc. č. 186/31 vo výmere 57 m2
12. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na preplatenie cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov za obdobie 09 - 12/2019
13. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na vianočné odmeny pre zamestnancov MŠ, ŠKD a ŠJ
14. Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2019
15. Žiadosť p. Ing. Igora Drobného o opravu ulice Priemyselná
16. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf87,01 kBstiahnuťZdielať na Facebooku