Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Obec Sokolovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2016 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2017 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, najneskôr do 31. 05. 2018 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám. V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené, zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane prostredníctvom exekútora.
Zdielať na Facebooku