Výzva na údržbu a pravidelného vykášania trávnatých porastov


Obecné zastupiteľstvo obce Sokolovce týmto upozorňuje občanov a majiteľov pozemkov v intraviláne obce,hlavne jej zastavanej časti, na zákonné povinnosti vo veci údržby a pravidelného vykášania trávnatých porastov na svojich pozemkoch.

Táto požiadavka vyplýva pre občanov obce a majiteľov pozemkov zo zákonných opatreni zakotvených v :

- občianskom zákoníku
- zákone o využívaní poľnohospodárskej pôdy
- zákone o ochrane životného prostredia
- zákone o obecnom zriadení.

Dodržiavaním týchto opatrení sa vyhnete možným problémom v oblasti narúšania susedských vzťahov a vzájomného spolužitia v našej obci.
Plnením si týchto povinností predídete tiež možným finančným postihom a prípadnej pokute.

Vykonanie vykášania a údržby pozemkov je legislatívou a praxou termínovaná
každoročne min. 2 x za rok,a to k 30.6. a 30.9.

Obecné zastupiteľstvo ďakuje občanom a majiteľom pozemkov za pochopenie a aktívny prístup k tejto výzve.

Zdielať na Facebooku