stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Výzva Obce Sokolovce 05.09.2019Výzva Obce Sokolovce
V Ý Z V A


Obec Sokolovce – obecný úrad touto cestou upozorňuje na to, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojim správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote a pravidelne ich kosiť.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. V zmysle Občianskeho zákonníka je povinnosťou každého vlastníka veci alebo pozemku zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv (občiansky zákonník § 127 odst.1 ).

Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny, buriny a dreviny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov obce ako aj šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadrozmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.

V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia je každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín a náletových drevín na neobrábaných pozemkoch. Každý, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, sa dopúšťa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy ( Zákon č. 220/2004 Z.z. § 25 odst.1 písm.b) )

Na základe vyššie uvedeného vás žiadame, aby ste pravidelne zabezpečovali odstraňovanie buriny, náletových drevín a tráv na vašich pozemkoch, ich bezprostrednom okolí.
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zdielať na Facebooku