stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Oznam o stavbách 02.11.2016Obecný úrad Sokolovce upozorňuje stavebníkov nových stavieb ako i realizátorov stavebných úprav hotových stavieb, prístavieb a dostavieb na nutnosť dodržovania zásad a postupov v oblasti povolovania stavieb,zmien stavieb a udržiavacích prác podľa Ods.4 §54 - §57 stavebného Zákona č. 50 /1976 Z.z. a jeho dodatkov platných k 1.1.2016.

V snahe napomôcť riešeniu tohto problému bolo obecným zastupiteľstvom prijaté opatrenie umožňujúce do 30.3.2017 realizovať dodatočné legalizácie takýchto stavieb pri uplatnení súčasne platných poplatkov pre dodatocné stavebné povolenia resp.ohlásenie stavieb a to bez uplatnenia sankčných postihov podľa
§105 - §106 uvedeného zákona.
Po uplynutí uvedenej lehoty bude voči zisteným stavebníkom postupovať stavebný úrad s uplatnením výrazne vyšších poplatkov v zmysle platného zákona.

Upozorňujeme občanov - stavebníkov na tieto skutočnosti a zároveň vyzývame na splnenie si uvedených skutočností.

Pre uľahčenie a pomoc dotknutým stavebníkom poskytne OcU na požiadanie poradenskú službu a súčinnosť pri špecifikácii dokumentácie a postupov pre dodatočnú legalizáciu týchto stavieb.
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zdielať na Facebooku