stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Oznam o výrube stromov v obci Ratnovce (16.02.2017) 06.06.2013

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Ratnovce č.j. 17/2017

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce alebo elektronicky na adresu: starosta@sokolovce.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie do 17.02.2017.

Žiadateľ: Obec Ratnovce, Obecný úrad Ratnovce č. 152, 922 31 Ratnovce
Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín druhu Topoľ – s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich v k. ú. Ratnovce, v zastavanom území obce Ratnovce, mimo lesného pôdneho fondu, parcela registra „C“ č. 258/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú vo vlastníctve Obce Ratnovce v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: zhoršený zdravotný stav drevín, z ktorých uschnuté konáre padajú na ihrisko, na ktorom sa pohybujú deti a tiež svojou korunou zasahujú do diaľkového vedenia na ktorom opakovane prišlo pri veternom počasí ku stratom a výpadkom napájania.

Správne konanie začalo dňa: 09.02.2017
Zverejnené dňa: 13.02.2017
Zodp.: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zdielať na Facebooku