stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Správne konanie v katastrálnom území Ratnovce č.j. 41/2018 (Výrub drevín) 12.03.2018

Obec Sokolovce, Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce


Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Ratnovce č.j. 41/2018

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce alebo elektronicky na adresu: starosta@sokolovce.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie do 15.03.2018.

Žiadateľ: Obec Ratnovce, Obecný úrad Ratnovce č. 152, 922 31 Ratnovce
Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín druhu Topoľ – s obvodom kmeňa do 220 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich v k. ú. Ratnovce, v zastavanom území obce Ratnovce, mimo lesného pôdneho fondu, parcela registra „C“ č. 258/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú vo vlastníctve Obce Ratnovce v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav drevín, z ktorých uschnuté konáre padajú na ihrisko, na ktorom sa pohybujú osoby, najmä deti.

Správne konanie začalo dňa: 06.03.2018
Zverejnené dňa: 08.03.2018
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zdielať na Facebooku