stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zákon o veterinárnej starostlivosti 10.10.2018

Obecný úrad Sokolovce týmto oznamuje občanom,chovateľom a majiteľom psov, že dňom 1.9.2018 vstúpila v platnosť novela zákona č.39/2007 Z.z. - Zákon o veterinárnej starostlivosti. Uvedená novela okrem iného zavádza od 1.9.2018 povinné čípovanie psov.
V tejto súvislosti:
- Majiteľ,vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie každého psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom /čípom/.
- Označenie môže vykonať len poverený súkromný lekár.Za trvalé označenie psa je tento oprávnený požadovať úhradu najviac 10 EUR.
- U psov narodených do 31.10.2019 ,vlastníkom ,ktorých je osoba v hmotnej núdzi,alebo poberateľ minimálneho dôchodku uhradí poplatok za čipovanie štát.
- Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa pred prvou zmenou vlastníka psa ,najneskoršie do 12 týždňov veku psa a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31.8.2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31.10.2019, to sa však nevzťahuje na psa narodeného do 31.8.2018 ,ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva ,alebo držby inej osoby,umiestňuje sa do karanténnej stanice,alebo útulku pre zvieratá.
- Vlastník zvieraťa,alebo držiteľ zvieraťa chovaného vo vo farmovom chove pred 31.8.2018 je povinný zabezpečiť označenie a identifikáciu zvieraťa do 30.11.2018 !!!

Upozorňujeme Vás na tieto skutočnosti, nakoľko s nedodržaním týchto povinností sú spojené poriadkové pokuty a postihy v zmysle § 48 uvedeného zákona.Taktiež ostatné náležitosti v tejto oblasti sú upresnené v uvedenom zákone.

Pre uľahčenie splnenia povinnosti "začipovania " psa obec Sokolovce sporostredkováva návštevu povereného veterinára v Sokolovciach.
Termín návštevy Vám bude vopred oznámený !!!

V Sokolovciach 10.10.2018

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zdielať na Facebooku