Aktuality

Ponuka práce 09.07.2024Obec TREBATICE

zastúpená starostom obce Mgr. Jurajom Valom, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste a vypisuje pohovor na pracovné miesto

REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU
s miestom výkonu práce – Kukučínova ulica 1672/21, Piešťany
Podmienky účasti:
• Vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania 2. stupňa
• Odborná prax v danej oblasti vítaná
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť

Platové podmienky:
Funkčný plat stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme, v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.

Osobnostné predpoklady:
• Samostatnosť
• Zodpovednosť, spoľahlivosť
• Ochota a chuť pracovať a učiť sa nové veci

Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Štruktúrovaný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 31.07.2024 osobne alebo poštou na adresu: Obec Trebatice – Obecný úrad, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice. Žiadosti doručené po určenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené. Zalepenú obálku je potrebné označiť heslom: „Referent stavebného úradu – neotvárať“



Mgr. Juraj VALO
starosta obce

Zdielať na Facebooku