Povinné zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.


Obec Sokolovce zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy
a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky
tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČONázov zmluvySumaDátum doručeniaPDF
01/2022Ing. Mária KasmanováHlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba46746862Zmluva o poskytovaní audítorských služieb22.04.2022PDF
02/2022ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281Dodatok o poskytnutí Ponuky E. Partner10.02.2022PDF
03/2022ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281Cenník produktov Firma aktiv10.02.2022PDF  PDF-ocr
04/2022ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy14.02.2022PDF
05/2022TextilEco a.s.Tolstého 5, 811 060 Bratislava44882033Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu03.03.2022PDF
06/2022Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.916 13, Kostolné 39034133861Dodatok č. 5 k Zmluve č. 102055201301.01.2022PDF
08/2022Erika Porubská ČeligováP. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké KostoľanyKúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci31.01.2022PDF
09/2022Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 01011 Žilina31575951Zmluva o termínovanom úvere č. 26/004/2206.07.2022PDF
10/2022Zákl. org. JDS Sokolovce92231 Sokolovce008970190246Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Sokolovce v roku 202220.06.2022PDF
11/2022IQ ideas, s.r.o.Na čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra5113325Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM - 17/201929.07.2022PDF
12/2022Packeta Slovakia s.r.o.Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava48136999Zmluva pre umiestnenie Z-boxu12.08.2022PDF
13/2022Ekospol a.s.Vajanského 20, 010 01 Žilina00591998Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd21.09.2022PDF
14/2022Fénnix, s.r.o.1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov45376107Zmluva o manažmente projektu21.09.2022PDF
15/2022Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 01011 Žilina31575951Príloha k žiadosti o úverový produkt č. 3973506.07.2022PDF

Zdielať na Facebooku