Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

29. októbra 2021 (piatok) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ – p. Ján Blaško
3. Zloženie sľubu nového poslanca OZ – p. Peter Lehuta
4. Prerokovanie upozornenia prokurátora - VZN č. 1/2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sokolovce
5. Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o určenie názvu ulice
6. Konsolidovaná výročná správa obce Sokolovce za rok 2020
7. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
8. Odkúpenie cesty parc. č. 141/153 od p. Jany Ficelovej
9. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozv.pdfpozv.pdf217,12 kBstiahnuťZdielať na Facebooku