Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

03. decembra 2021 (piatok) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce za rok 2021
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024
4. Schválenie návrhu rozpočtu obce Sokolovce na roky 2022 - 2024
5. Správa hlavného kontrolóra obce Sokolovce o kontrole za 2. polrok 2021
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
7. Schválenie návrhu VZN č. 2/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev
8. Schválenie návrhu VZN č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce
9. Schválenie návrhu VZN č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o ostatných poplatkoch
10. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozv.pdfpozv.pdf217,12 kBstiahnuťZdielať na Facebooku