Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

14. Decembra 2022 (streda) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie návrhu úprav rozpočtu obce Sokolovce za rok 2022
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a obdobie 2024 – 2025
4. Schválenie návrhu rozpočtu obce Sokolovce na rok 2023 a obdobie 2024 – 2025
5. Schválenie návrhu VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Sokolovce
6. Schválenie návrhu VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o ostatných poplatkoch
7. Schválenie návrhu VZN č. 5/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č. 4“
8. Odkúpenie parc. č. 115/16 na ul. Hlbokej v prospech obce
9. Informácia o pripravovanom návrhu VZN o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách
10. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf252,95 kBstiahnuťZdielať na Facebooku