Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

22. Júna 2022 (streda) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Správa hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021
3. Záverečný účet za rok 2021
4. Výročná správa za rok 2021
5. Správa hlavného kontrolóra obce
6. Schválenie podmienok za akých obec Sokolovce odkúpi kaštieľ aj s priľahlým parkom do vlastníctva obce
7. Schválenie umiestnenia „Z-BOXU Packeta“ (bývalá zásielkovňa)
8. Žiadosť p. Františka Erbana o predaj časti pozemku parc. č. 292/1
9. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf247,95 kBstiahnuťZdielať na Facebooku