Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 13. septembra 2023 (pondelok) o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sokolovciach.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie realizácie kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutej dotácie na výstavbu ČOV Sokolovce
3. Odpoveď na žiadosť p. Táborského o odpredaj pozemku parc. č. 9/1 za účelom výstavby predajne
4. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf88,13 kBstiahnuťZdielať na Facebooku