Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

04. augusta 2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o pripojenie svojho verejného osvetlenia (VO)na obecnú vetvu VO za poplatok
3. Odsúhlasenie dodávateľa na asfaltovanie časti ulice Školská a časť pred OcÚ
4. Žiadosť p. Marcela Ištoka o doplnenie zmeny ÚP
5. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka1.pdfpozvanka1.pdf248,11 kBstiahnuťZdielať na Facebooku