Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

15. Júla 2022 (piatok) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov OZ a úväzok starostu na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026
3. Schválenie návrhu VZN č. 2/2022, ktorým s a mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokolovce
4. Zmena rozpočtu na rok 2022
5. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka.pdfpozvanka.pdf245,46 kBstiahnuťZdielať na Facebooku