Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 17. apríla 2024 (streda) o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sokolovciach.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Žiadosť p. Martina Richnáka o prenájom pozemku
3. Žiadosť p. Martina Richnáka o premiestnenie značky
4. Žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi o príspevok vo výške 2 000,- EUR na rekonštrukciu kostola – elektrifikácia
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce za II. polrok 2023
6. Žiadosť p. Márie Galovičovej
7. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce
8. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf59,76 kBstiahnuťZdielať na Facebooku