Úroveň triedenia komunálneho odpadu obce Sokolovce za rok 2023

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Sokolovce zverejňuje nasledovnú informáciu:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Sokolovce za rok 2023 bola : 40,56 %

Podľa prílohy č.1 k NV SR č.330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov je sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov od 29.02.2024 do 28.02.2025 : 18,- eur/tona
Zdielať na Facebooku