Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

07. apríla 2021 (streda) o 17:00 hodine v sále Kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Výkup pozemkov pod chodník na ul. Piešťanskej
3. Návrh PVOD Drahovce na uzatvorenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov parc. reg. E č. 166/3 a 166/6
4. Žiadosť Jednoty dôchodcov Sokolovce o poskytnutie dotácie vo výške 1 000,- EUR na r. 2021
5. Žiadosť p. Michaely Hajduk o prenájom nebytových priestorov
6. Žiadosť p. PhDr. Henriety Tóthpetiovej o zníženie výšky prenájmu
7. Žiadosť občanov z Vinohradskej ulice o vysporiadanie vlastníctva ulice
8. Žiadosť p. Matúša Špičku o prenájom priestorov obecnej kuchyne
9. Žiadosť TAVOS-u o zmenu ÚP obce Sokolovce – (Ing. Ľubomír Pikus – parc. č. 284/86, 284/105, Miroslav Zeman, Tomáš Čársky, Jozef Eckhardt)
10. Žiadosť p. Andreja Čárskeho, Moravany n. V. – Saad BMSGH Alazmi Kuvajt – o zmenu ÚP obce Sokolovce
11. Žiadosť Salve Real Estates, a. s. o odkúpenie cesty na parc. č. 141/153
12. Žiadosť p. Marcela Kuba o preplatenie investovanej čiastky do areálu futbalového štadióna Sokolovce – resp. o vzájomné vysporiadanie
13. Členstvo našej obce v oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany
14. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf88,02 kBstiahnuťZdielať na Facebooku