Platné VZN

Platné všeobecné záväzné nariadenia:
č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce.
č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Sokolovce.
č. 1/2018 o vyhlásení záväznej časti "Územného plánu obce Sokolovce - Zmeny a doplnky č. 2".
č. 2/2018 podmienkach chovu a držania psov na území obce Sokolovce.
č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokolovce.
č. 4/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Sokolovce
č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sokolovce.

Návrhy:
návrh domového poriadku pre bytové domy v obci Sokolovce.
návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Sokolovce
návrh VZN č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce S o k o l o v c e.
návrh VZN č. 1/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o ostatných poplatkoch
návrh VZN k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sokolovce č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií Obce Sokolovce na úseku školstva (Dotacia MS-rok 2020.pdf)32-001_vzn1_2017.pdfvzn1 2017.pdf2,26 MBstiahnuť
32-002_vzn_c1_2018.pdfvzn c1 2018.pdf346,12 kBstiahnuť
32-003_vzn_c._2_2018_chov_psov.pdfvzn c. 2 2018 chov psov.pdf389,26 kBstiahnuť
32-004_navrh_domovy_poriadok.pdfnavrh domovy poriadok.pdf360,55 kBstiahnuť
32-005_vzn1_2015.pdfvzn1 2015.pdf5,14 MBstiahnuť
32-006_vzn_1_2019.pdfvzn 1 2019.pdf156,33 kBstiahnuť
32-007_vzn_2_poskyt.dotacii.pdfvzn 2 poskyt.dotacii.pdf164,09 kBstiahnuť
32-008_vzn_3_zmena_a_doplnenie_dzn,tko.pdfvzn 3 zmena a doplnenie dzn,tko.pdf127,54 kBstiahnuť
32-009_vzn_1_2020_zmena_a_doplnenie_ost.popl.pdfvzn 1 2020 zmena a doplnenie ost.popl.pdf103,61 kBstiahnuť
32-010_dotacia_ms_rok_2020.pdfdotacia ms rok 2020.pdf105,83 kBstiahnuť
32-011_vzn__4_2020_miestny_popl.pdfvzn 4 2020 miestny popl.pdf140,74 kBstiahnuť
32-012_vzn_12021.pdfvzn 12021.pdf1,35 MBstiahnuťZdielať na Facebooku