Verejné vyhlášky do roku 2020

Verejné vyhlášky obce Sokolovce:

Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 219/2018.
Schválenie návrhu programu starostlivosti o Lesný celok Hlohovec 2018 - 2027.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 255/2018.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 272/2018.
Začaté konanie v zmysle ust. § 88a) ods. 1 stavebného zákona a upustenie od ústneho konania 260/2018.
Začaté konanie v zmysle ust. § 88a) ods. 1 stavebného zákona a upustenie od ústneho konania 256/2018.
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie stavby "Kanalizácia obce Sokolovce" (povolenie kanalizacie).
Pozemkové úpravy lokality areálu bývalého JRD Sokolovce (areal JRD Sokolovce).
Vyhlásenie o dobrovoľnej dražbe pozemku súp. č. 375.
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 42/2019.
Začaté správne konanie v katastrálnom území Sokolovce č.j. 69/2019.
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 53/2019.
Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 42/2019.
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 08/2019.
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia č.j. 08/209 (spzINN-Dovcik.pdf).
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 129/2019 (ozkUR Bartos Tomas).
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (VVDrahovce)
Oznámenie o povolení stavby č.j. 47/2019 (SP Salve).
Oznámenie o doplnenie žiadosti a prerušenie územného konania č.j. 129/2019 (vyzUR Bartos).
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č.j. 185/2019 (ozk-cesty-salve-vv).
Rozhodnutie verejnej vyhlášky č.j. 256/2018 (pivot+Quari).
Stavebné povolenie č.j. 185/2019 (SP - Salve - cesty a plochy).
Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 129/2019 (UR - IBV rozhod. Bartoš).
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č.j. 53/2019 (UR-ZSD).
Oznámenie o mieste uloženie písomnosti č.j. 291/2019 (Roman Pikus).
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č.j. 281/2019 (ozksp-vv-salve-ZSD).
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 195/2019 (NN Bartos).
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 196/2019 (Cesta Bartos).
Stavebné povolenie č.j. 195/2019 – Ba / SP (SP NN ZSD Bartos Tomas).
Zmena termínu dokončenia stavby – oznámenie o začatí konania č.j. 297/2019 (ozkzt - Amrichova).
Stavebné povolenie č. 196/2019 - Ba / SP (SP - Cesta Bartos Tomas).
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č.j. 298/2019 (ozk-predlzenie terminuDS Amrichova).
Stavebné povolenie č. j. 281/2019 "Rozšírenie distribučného NN rozvodu a Úprava transformačnej stanice TS – 04" (sp - rozsirenie elektro rozvodu).
Rozhodnutie o verejnej vyhláške č.j. 297/2019 (rzt - Amrichova2020).
Rozhodnutie č.j. 298/2020 (zt - predlzenie DS Amrichova).
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 (OSKSP-VV Skolskska).
Stavebné povolenie (SPURNN Skolska (opravene).pdf)
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 27/2020(ozkur-ust-vv-Dovcik.pdf)
Zmena termínu dokončenia stavby – oznámenie o začatí konania č.j. 83/2020(ozkzt-Belica.pdf)
Rozhodnutie o zmene termínu dokončenia stavby č.j. 83/2020(rzt-Belica.pdf)
Rozhodnutie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania č.j. 27/2020(UR -cesta Dovcik.pdf)
Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením č.j. 151/2020(ozkZSpD - VV Bartos Sokolovce).
Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením č.j. 174/2020(ozkZSpD - NN Bartos).
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č.j. 203/2019 a č.j. 205/2019(ozkDSP Istok 203 a ozkDSP Istok 205)
Rozhodnutie o ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE NN SOKOLOVCE č.j. 174/2020(rzspd - Bartos NN)
Rozhodnutie o povolení stavby RODINNÝ DOM I92 č.j. 205/2019 (sp DOD rozh. Istok 205-2019 pc 141-165)
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č.j. 216/2020(Oskupustcesta-Doivcik)
Rozhodnutie vo veci „VBUDOVANIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K NOVO NAVRHOVANEJ IBV“ č.j. 151/2020 (rzspd - Bartos_cesty_151-2020)68-001_sp_219_2018.pdfsp 219 2018.pdf367,78 kBstiahnuť
68-002_lesny_celok1.pdflesny celok1.pdf5,78 MBstiahnuť
68-003_sp_255_2018.pdfsp 255 2018.pdf333,28 kBstiahnuť
68-004_sk_272_2018.pdfsk 272 2018.pdf203,77 kBstiahnuť
68-005_vv_260_2018.pdfvv 260 2018.pdf484,13 kBstiahnuť
68-006_vv_256_2018.pdfvv 256 2018.pdf527,59 kBstiahnuť
68-007_povolenie_kanalizacie.pdfpovolenie kanalizacie.pdf393,16 kBstiahnuť
68-008_areal_jrd_sokolovce.pdfareal jrd sokolovce.pdf2,86 MBstiahnuť
68-009_dd_572019.pdfdd 572019.pdf2,49 MBstiahnuť
68-010_vv422019.pdfvv422019.pdf797,44 kBstiahnuť
68-011_vv_69_219.pdfvv 69 219.pdf369,97 kBstiahnuť
68-012_vv532019.pdfvv532019.pdf758,84 kBstiahnuť
68-013_ur_rozsirenie_nn_rozvodu.pdfur rozsirenie nn rozvodu.pdf310,98 kBstiahnuť
68-014_sp___salve___plyn_a_vo.pdfsp salve plyn a vo.pdf339,22 kBstiahnuť
68-015_ozkzl_zsd_vv_08_2019.pdfozkzl zsd vv 08 2019.pdf129,91 kBstiahnuť
68-016_spzlnn_dovcik.pdfspzlnn dovcik.pdf303,2 kBstiahnuť
68-017_ozkur_bartos_tomas.pdfozkur bartos tomas.pdf106,01 kBstiahnuť
68-018_vvdrahovce.pdfvvdrahovce.pdf856,08 kBstiahnuť
68-019_vyzur_bartos.pdfvyzur bartos.pdf311,99 kBstiahnuť
68-020_ozk_cesty_salve_vv.pdfozk cesty salve vv.pdf177,9 kBstiahnuť
68-021_dodatsp_pivot___qari1.pdfdodatsp pivot qari1.pdf501,83 kBstiahnuť
68-022_sp___salve___cesty_a_plochy.pdfsp salve cesty a plochy.pdf517,85 kBstiahnuť
68-023_ur___ibv_rozhod._bartos.pdfur ibv rozhod. bartos.pdf613,88 kBstiahnuť
68-024_ur__zsd.pdfur zsd.pdf545,24 kBstiahnuť
68-025_roman_pikus.pdfroman pikus.pdf172,89 kBstiahnuť
68-026_ozksp_vv_salve_zsd.pdfozksp vv salve zsd.pdf256,33 kBstiahnuť
68-027_nn_bartos.pdfnn bartos.pdf151,49 kBstiahnuť
68-028_cesta_bartos.pdfcesta bartos.pdf151,78 kBstiahnuť
68-029_sp_nn_zsd_bartos_tomas.pdfsp nn zsd bartos tomas.pdf640,47 kBstiahnuť
68-030_ozkzt___amrichova.pdfozkzt amrichova.pdf141,5 kBstiahnuť
68-031_sp___cesta_bartos_tomas.pdfsp cesta bartos tomas.pdf658,87 kBstiahnuť
68-032_ozk_predlzenie_terminuds_amrichova.pdfozk predlzenie terminuds amrichova.pdf171,23 kBstiahnuť
68-033_sp___rozsirenie_elektro_rozvodu.pdfsp rozsirenie elektro rozvodu.pdf559,3 kBstiahnuť
68-034_rzt_amrichova2020.pdfrzt amrichova2020.pdf263,83 kBstiahnuť
68-035_zt___predlzenie_ds_amrichova.pdfzt predlzenie ds amrichova.pdf332,38 kBstiahnuť
68-036_osksp_vv_skolska.pdfosksp vv skolska.pdf299,53 kBstiahnuť
68-037_spurnn_skolska_(opravene).pdfspurnn skolska (opravene).pdf729,81 kBstiahnuť
68-038_ozkur_ust_vv_dovcik.pdfozkur ust vv dovcik.pdf220,56 kBstiahnuť
68-039_rzt___belica.pdfrzt belica.pdf199,34 kBstiahnuť
68-040_ur__cesta_dovcik.pdfur cesta dovcik.pdf628,91 kBstiahnuť
68-041_ozkzspd___vv_bartos_sokolovce.pdfozkzspd vv bartos sokolovce.pdf264,18 kBstiahnuť
68-042_ozkzspd___nn_bartos.pdfozkzspd nn bartos.pdf387,18 kBstiahnuť
68-043_ozkdsp_istok_203.pdfozkdsp istok 203.pdf228,33 kBstiahnuť
68-044_ozkdsp_istok_205.pdfozkdsp istok 205.pdf227,71 kBstiahnuť
68-045_rzspd___bartos_nn.pdfrzspd bartos nn.pdf184,05 kBstiahnuť
68-046_spdod_rozh._istok_205_2019_pc_141_165.pdfspdod rozh. istok 205 2019 pc 141 165.pdf486,41 kBstiahnuť
68-047_oskupustcesta_doivcik.pdfoskupustcesta doivcik.pdf415,27 kBstiahnuť
68-048_rzspd___bartos_cesty_151_2020.pdfrzspd bartos cesty 151 2020.pdf246,95 kBstiahnuťZdielať na Facebooku