Verejné vyhlášky na rok 2021

Verejné vyhlášky obce Sokolovce na rok 2021:

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre obec Sokolovce číslo: OU-PN-OSZP-2021/000913-004 (12422180.xml.pdf).
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 270/2020 – Ba / OZK (ozksp Matejkova.pdf).
Oznámenie o povolení stavby č.j. 203/2019 - Ba / DSP (sp DOD rozh. Istok 203-2019 oc 141-164).
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 26/2021 (ozktermin-Veres2-vv.pdf).
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 37/2021 (ozktermin-Veres2-vv-krizovatka.pdf)
Oznámenie o stavebnom povolení pre stavbu domu č.j. 270/2020 (SProzh_Bacik.pdf)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti č.j. 96/2021 (Verejna vyhlaska 96-2021.pdf)
Rozhodnutie o zmene termínu dokončenia stavby č.j, 37/2021 (Rpredlz-Veres-krizovatka.pdf)
Oznámenie o povolení stavby č.j. 216/2020(Spurobj-Dovcik_-cesty.pdf)
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorý požiadali/nepožiadali o vrátenie užívacích práv k lesným pozemkom (lesy1.pdf, lesy2.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania č.j. 93/2021-He/OZK (OSK_Eckhardt_1.pdf)
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania č.j. 113/2021/OZK-Ba (OZK_studna_Eckhardt.pdf)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti č. j. 134/2021 (Sust.pdf)
Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Združenie účsatníkov jednotných pozemkových úprav v k.ú. Sokolovce, lokalita areál bývalého JRD Sokolovce č.j. OU-PN-PLO-2021/000492(VV pozemkupr.pdf)
Zrušenie trvalého pobytu – oznámenie(zrusenie TP.pdf)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti č.j. 155/2021(Vv-ae.pdf)
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov(istok.pdf)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností(kvitek.pdf)
R O Z H O D N U T I E č.j. 26/2021 – Ma /RZT(Rpredlz-Veres-cesty(1).pdf)
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 21/2021 – Ba / OZK (ozksp Bakyta.pdf)
Stavebné povolenie pre stavbu rodinného domu č.j. 21/2021 – Ba / SP(SProzh_Bakyta.pdf)
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov(VV Istok.pdf)
Stavebné povolenie Výst. 93/2021-He/SP (SPZLEkhardt.pdf)
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konaniač.j. 222/2021 – Ba / OZK(ozkdodust_amrichova.pdf)
Schválenie registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Sokolovce, lokalita "areál bývalého JRD Sokolovce" (Scan.pdf)
Rozhodnutie o povolení stavby č.j. 222/2021- Ba/DSP (DSP+KR_rozh._Amrichova.pdf)
Rozhodnutie o povolení stavby č.j. 113/2021-Ba/R (Studna_rozh._Eckhard.pdf)
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č.j. 256/2019 – Ba / OZK(ozkdsp_c.j._256_2019.pdf)
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č.j. 257/2019 – Ba / OZK(ozkdsp_vitukova_c.j._257_2019.pdf)
Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením č.j. 322/2021-Ba /OZK(ozkZSpD - Matejkova.pdf)98-001_12422180.xml.pdf12422180.xml.pdf288,87 kBstiahnuť
98-002_ozksp_matejkova.pdfozksp matejkova.pdf159,58 kBstiahnuť
98-003_spdod_rozh._istok_203_2019_pc_141_164.pdfspdod rozh. istok 203 2019 pc 141 164.pdf486,43 kBstiahnuť
98-004_ozktermin_veres2_vv.pdfozktermin veres2 vv.pdf226,24 kBstiahnuť
98-005_ozktermin_veres2_vv_krizovatka.pdfozktermin veres2 vv krizovatka.pdf219,42 kBstiahnuť
98-006_sprozh_bacik.pdfsprozh bacik.pdf531,39 kBstiahnuť
98-007_verejna_vyhlaska_96_2021.pdfverejna vyhlaska 96 2021.pdf103,45 kBstiahnuť
98-008_rpredlz_veres_krizovatka.pdfrpredlz veres krizovatka.pdf196,57 kBstiahnuť
98-009_spurobj_dovcik__cesty.pdfspurobj dovcik cesty.pdf681,69 kBstiahnuť
98-010_lesy1.pdflesy1.pdf572,37 kBstiahnuť
98-011_lesy2.pdflesy2.pdf2,03 MBstiahnuť
98-012_osk_eckhardt_1.pdfosk eckhardt 1.pdf272,36 kBstiahnuť
98-013_ozk_studna_eckhardt.pdfozk studna eckhardt.pdf204,21 kBstiahnuť
98-014_sust.pdfsust.pdf154,24 kBstiahnuť
98-015_vv_pozemkupr.pdfvv pozemkupr.pdf491,23 kBstiahnuť
98-016_zrusenie_tp.pdfzrusenie tp.pdf142,27 kBstiahnuť
98-017_vv_ae.pdfvv ae.pdf155,32 kBstiahnuť
98-018_istok.pdfistok.pdf641,35 kBstiahnuť
98-019_kvitek.pdfkvitek.pdf255,04 kBstiahnuť
98-020_rpredlz_veres_cesty(1).pdfrpredlz veres cesty(1).pdf198,96 kBstiahnuť
98-021_ozksp_bakyta.pdfozksp bakyta.pdf147,68 kBstiahnuť
98-022_sprozh_bakyta.pdfsprozh bakyta.pdf597,56 kBstiahnuť
98-023_vv_istok.pdfvv istok.pdf567,44 kBstiahnuť
98-024_spzlekhardt.pdfspzlekhardt.pdf755,18 kBstiahnuť
98-025_ozkdodust_amrichova.pdfozkdodust amrichova.pdf293,36 kBstiahnuť
98-026_scan.pdfscan.pdf1,3 MBstiahnuť
98-027_dsp_kr_rozh._amrichova.pdfdsp kr rozh. amrichova.pdf296,6 kBstiahnuť
98-028_studna_rozh._eckhard.pdfstudna rozh. eckhard.pdf514,83 kBstiahnuť
98-029_ozkdsp_c.j._256_2019.pdfozkdsp c.j. 256 2019.pdf225,98 kBstiahnuť
98-030_ozkdsp_vitukova_c.j._257_2019.pdfozkdsp vitukova c.j. 257 2019.pdf224,27 kBstiahnuť
98-031_ozkzspd___matejkova.pdfozkzspd matejkova.pdf317,87 kBstiahnuťZdielať na Facebooku